Xornada de montes veciñais en Noalla

ESTAN DESNATURALIZANDO AOS MONTES VECIÑAIS  AS RESOLUCIONS DOS XURADOS DE CLASIFICACIÓN E AS SENTENZAS XUDICIAIS ?

 • SÁBADO 22 DE MAIO DE 2021
 • CASA DA COMUNIDADE DE MONTES DE NOALLA (SANXENXO)

PROGRAMA DA XORNADA

18`00 h

Apertura da xornada a cargo da comunidade de montes de Noalla.

18´15 h

Relatores:

 • Calixto Escariz Vaquez (Avogado experto en lexislación forestal)
 • Xose Carlos Morgade Martínez (Representante das comunidades de montes veciñais no xurado provincial da clasificación de montes veciñais da provincia de Pontevedra)

19´30 h

Coloquio

20´00 h

Peche da xornada-Pte da ORGACCMM.

O PLANO FORESTAL DE GALIZA E OS MONTES VECIÑAIS EN MÁN COMÚN .

 • Somentes cos votos favorabeis do Partido Popular ,ven de ser aprobada no Parlamento Galego a primeira revisión do plano forestal de Galiza que terá vigor ate o ano 2040. E ademais non tivo o consenso do Consello Forestal de Galiza.

En liñas xerais, esta primeira revisión do plano forestal de Galiza para o medio rural , para o monte e para o monte veciñal é negativa. Non ordena os usos do monte, deixa esta odenación nas  mans das empresas forestais e madeireiras e non pecha os ciclos productivos dos distintos aproveitamentos dos montes .

E decir ,impide o logro de un medio rural  e de un monte multifuncional  e sustentabel. E ademais, non prantexa alternativas ás causas estruturais que provocan os lumes  e mantén a privatización da loita contra os lumes na súa faceta de extinción.

A primeira revisión do plano forestal de Galiza é unha lexislación agresiva e hóstil ao respecto dos montes veciñais en mán común. Prantexa abertamente desnaturalizar a estas titularidades comunitarias para proceder a súa privatización. Marca como un indicador para o período 2021/2025, a modificación de lei de montes veciñais (lei 13/1989 e do seu regulamento Decreto 260/1992).

A primeira revisión do plano forestal de Galiza xa marca o camiño no que vai a consistir estas duas modificacions.

A primeira e a de reformular o concepto de veciño/a comuneiro/a dando entrada no mesmo a aquelas persoas físicas ou xurídicas que teñan algunha relación co monte veciñal.

A segunda e a de dotar as comunidades de montes de personalidade xurídica. Evidentemente, a consellería do medio rural, non da pontada sen fío. Ataca as características que conforman os montes veciñais como unha titularidade de caracter xermánico para transformalas en titularidades de caracter romano e poder proceder a súa privatización.

A primeira revisión do plano forestal de Galiza mantén todas as lexislacións agresivas contra os montes veciñais (pago das falsas e inxustas débedas dos convenios, declarar os montes veciñais en mán común en estado de grave abandono por cuestións meramente burocráticas, manter as comunidades de montes como suxeitos pasivos no imposto sobre sociedades,…)

Dende a Organización Galega de comunidades de montes veciñais en mán común (ORGACCMM) entendemos que as comunidades de montes e a veciñanza comuneira debemos dar unha resposta contundente a esta nova lexislación agresiva contra os montes veciñais.

E debemos dala, sen demora. De xeito inmediato debemos levar esta nova lexislación as nosas asembleas xerais, manter e convocar asembleas informativas con comunidades de montes veciñas. E tamén manifestar publicamente o noxo rexeitamento ante esta nova agresión a veciñanza comuneira (para levar adiante estas accións, podedes contar co apoio da ORGACCMM) .

Somentes de este xeito, estaremos preparados para dar unha resposta mais contundente a esta nova agresión lexislativa cando a Consellería do Medio Rural publique o borrador para a modificación de lei de montes veciñais e o seu regulamento.

Pararemos este novo roubo dos montes veciñais a veciñanza comuneira.

X.A. Pereira |Presidente ORGACCMM

Denuncian que o Partido Popular presentou enmendas para boicotear a súa “moratoria do eucalipto”

 • A ORGACCMM e Ecoloxistas en Acción denuncian que o Partido Popular presentou enmendas á súa propia lei de “Recuperación de terras agrarias” para que a “Moratoria do eucalipto” anunciada polo Goberno galego e incluida nesta lei quede nun mero anuncio sen capacidade de revertir a situación.
 • Ambas organizacións sinalan que a Xunta de Galicia anuncio a “Moratoria do eucalipto” como unha medida eficaz para a plaga do eucalipto que asola os montes galegos. Semellaba que o Goberno galego por fin asumía o alcance do problema económico e ambiental da propagación do eucalipto e en consecuencia promovía medidas correctoras, pero, sinalan, o sesgo das enmendas do Partido Popular o seu propio borrador de lei deixan claro que os seus propósitos difieren do anunciado coa “Moratoria do eucalipto”.
Bancada do Partido Popular no Parlamento galego
Bancada do Partido Popular no Parlamento galego

Ecoloxistas en Acción e a Organización galega de comunidades de montes sinalan que de aprobarse as enmendas presentadas polo Partido Popular ao seu propio borrador da lei de “Recuperación de terras agrarias `poderanse seguir repoboando con eucalipto aqueles montes que no seu plan de ordenación contemplen este tipo de plantacións ou naqueles montes que no momento de entrar en vigor a moratoria estén tramitando o plan de ordenación. Denuncian que así o que fai a moratoria e garantirlles ás empresas a superfice de eucalipto que hoxe teñen. Sen importar se estas plantacións están en terras agrarias ou en zonas con protección ambiental.

“Estas enmendas converten a moratoria nun burdo engano, xa que permitirían que naqueles montes onde o eucalipto supere o 50% da masa forestal sexa plantada toda a supercie por esta especie invasora eliminando as restantes” alerta Catalina Coya voceira de Ecoloxistas en Acción- “Así esta moratoria do Partido Popular non vai reducir o número de hectáreas de eucalipto, senon que permitirá que aumente”.

Denuncian, ademais, a trampa que sería permitir que naqueles montes onde a plantación dominante é o eucalipto se poda trasladar a outra superficie do mesmo monte a masa de eucalipto substituida por outra especie. Deste xeito se os titulares do monte queren prantar outras especies poden plantar a mesa superficie do eucaliptus eliminado en outra superficie do monte. Advirten que así a moratoria non elimina superficie de plantación de eucalipto, somentes os cambia de lugar.

“Cousa distinta sería se parello ao cumplimento da moratoria a Conselleria do medio rural realizara unha ordenación das plantacions de eucalipto que contemplara entre outras cousas a retiradas desta especie nas zonas agrícolas, agrarias ou de proteción ambiental” -declara Jose Pereira, presidente da Organización galega de comunidades de montes“Esta ordenación da plantación de eucalipto tería que entrar en vigor no mesmo momento no que rematase a moratoria e ademais debería, nas zonas susceptible de plantación de eucalipto, ir destinando superficie para producir madeira de calidade”.

Asemblea anual da ORGACCMM en Porto do Son

 • A Organización Galega de Comunidades de Montes celebrou este sábado 20 na Casa da Cultura de Porto do Son a súa asemblea anual. Reunión á que acudiron representantes de comunidades de montes de todo o país.
 • Na reunión da ORGACCMM ademais de tratarse temas internos oganizativos físoxe un chamamento a todas as comunidades para organizarse contra o novo Plan Forestal aprobado polo goberno galego. Un plan que permite a enaxenación da xestión  dos montes comunais para entregarllos a intereses privados.

Outros acordos destacados acadados na asemblea foron a comisión organizativa do VII Congreso de Comunidades de Montes a celebrar dentro de dous anos e a  celebración da IV xuntanza internacional de terras comunitarias.

Tratouse tamén a problemática da continua  inavsión ilegal de vehículos motorizados nos terreo dos montes veciñais, dos danos que están a causar, e as posibles solucións paa pórlle coto a esta agresión ambiental.

O novo Plan Forestal recén aprobado pola Xunta de Galicia foi o punto do día que xenerou máis intervencións dos representantes das comunidades, quen expresaron o seu rexeitamento unánime a dito plan.  Todos os  delegados dos montes comunais coincidiron en que o Plan Forestal aprobado en solitario polo Partido Popular carece de consenso social, fai unha diagnose fictica da situación do monte galego, fomenta o monocultivo de especies invasoras, promove a forestación de terras agrarias, non atalla a problemática dos incendios forestais, agrava a situación de abandono do rural e alenta a desparación dos montes veciñais en man común.

A Organización Galega de Comunidades de Montes acordou stablecer un plan de traballo para continuar coas mobilizacións para expresar o rexeitamento a este Plan Forestal e a necesidade de redactar un novo plan que garanta un monte galego con futuro e poña a vida no rural no centro.  Dentro deste marco de actuación desenvolveuse con motivo do Día mundial da ábore a vaga de concentracións por todo o país rexeitando o Plan Forestal aprobado polo Partido Popular.

Protocolo para verteduras no monte veciñal

Vertidos realizados por terceiros sen autorización da comunidade

 • Cando se detecte unha vertedura no monte veciñal debe poñerse en coñecemento da Consellería de Medio Rural e da Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda.
 • Presentar ante ditas consellerias por escrito ou sede electrónica a denuncia polas verteduras.
 • Se a información das verteduras ven dos axentes ambientais, débese presentar achegas acreditando que a comunidade de montes non foi a autora da vertedura.
 • Se a administración autonómica incoa expediente sancionador a comunidade  debe personarse  no procedemento para esixir a retirada dos residuos con cargo a infractora.
 • Se as verteduras se suceden con frecuencia é aconsellable a colocación de carteis indicativos a prohibición de calquera vertedura no monte veciñal.

Vertidos realizados coa autorización da comunidade de montes

 • Solicitar sempre a autorización da Consellería de Medio Rural e da Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda.
 • Débese asinar un convenio coa empresa responsabel das verteduras  no que figure:
  • a persoa física ou xurídica responsable da vertedura
  • a  duración das verteduras
  • o prazo máximo para retirar a vertedura
  • a obriga de repoñer o terreo ao seu estado orixinal
  • a exención de responsabilidade para a comunidade de montes

Solicitan a adecuación do catastro á realidade dos montes veciñais

 •  A Organización Galega de Comunidades de Montes solicita á  Conselleria do Medio Rural e aos grupos  parlamentarios do Parlamento galego que se inicien os traballos para adecuar o catastro á realidade dos montes veciñais galegos.
 • Na súa solicitude a ORGACCMM  propón que se conside ao monte veciñal  como  unha soa parcela catastral. Que se teñan en conta os plans de ordenación, xa que son os instrumentos fundamentais para acadar un monte multifuncional e sustentabel.

Os montes veciñais en mán común actualmente figuran na cartografia  catastral divididos en un sin fín de recintos e parcelas como se fosen montes de propietarios particulares.  A ORGACCMM sinala que a titularidade dun monte veciñal correspondelle a unha soa comunidade de montes. Por iso, indican, carece de sentido que se traten catastralmente os montes veciñais como se fosen recintos ou parcelas de diversos propietarios.

Ademais denuncian desde a organización que a excesiva parcelación que padecen os montes veciñais en mán común débese a que a cartografía catrastral foi realizada en base a elementos non axustados a realidade dos montes veciñais. Definiron as distintas parcelas  en base a pistas forestais, camiños, carreiros, valados, resto de valados,…

Denuncian que esta inadecuada cartografía catrastral dificulta, cando non  impide, ás comunidades de montes o desenvolvemento das actividades propias. Así vese moitas veces comprometida a elaboración de planos de xestión e de ordenación, a soliciutude de subvención ou axudas , a constitución de dereitos de superficie, a formalización de contratos de permutas, licenzas para plantacions ou permisos de corta de madeira .

Sinalan que o maior despropósito sucede no caso dos permisos para a corta de madeira. Estas se realizan por cantóns definidos pola homoxenidade das masas fortais e a veces ouncantón pode chegar a ter ate dez referencias catastrais distintas.

 

Convocatoría  Asemblea Xeral – Sábado 20M

👉🏿DESCARGAR SALVOCONDUCTO

ORDE DO DIA:

1)-LECTURA E APROBACIÓN DO ACTA ANTERIOR, SE PROCEDE.

2)-ALTAS E BAIXAS NO CENSO DE COMUNIDADES.

3)-APROBACIÓN, SE PROCEDE DO INFORME  DE XESTIÓN DA XUNTA REITORA.

4)-APROBACIÓN, SE PROCEDE DO ESTADO DE CONTAS E DA CUOTA 2021

5)-INFORMACIÓN DAS ULTIMAS LEXISLACIONS REFERENTES AO MONTE VECIÑAL (1ª revisión plano forestal, lei de simplificación administrativa ,contratos de xestión pública, lei de recuperación de terras agrarias)

6)-COMUNIDADES ENERXÉTICAS.

7)-CONSTITUCIÓN DA COMISIÓN ORGANIZADORA DO VII CONGRESO GALEGO DE COMUNIDADES DE MONTES E DO IV ENCONTRO EUROPEO DE AREAS COMUNITARIAS.

8)-PROPOSTAS E PREGUNTAS .

Rematada a asemblea xeral, celebraremos un xantar de irmandade no Restaurante Camping Fraga Balada. O prezo do xantar e de 25€ por persoa. As comunidades que queiran participar no mesmo, deberán ingresar a cantidade na conta da ORGACCMM (ES64,2080 5072 64 3040006296 de ABANCA). O ingreso debedes facelo antes do día 17 de Marzo, facendo constar o nome da comunidade e o número de persoas .

NOTAS:

1)-Acompañamos un salvoconducto para poder desplazarvos

2)-Este xunta reitora é conscente do tempo de pandemia que estamos a vivir. Mais, quixeravos pedir un esforzo para que acudades a asemblea. Están a cair unha chea de lexislacións agresivas contra o monte veciñal. Só as pode parar as comunidades de montes se nos movilizamos e seguimos organizados.

 

Demandan que se destinen fondos europeos para o desenvolvemento da economía rural

A Organización Galega de comunidades de monte (ORGACCMM) demandan que parte dos fondos europeios de recuperación económica sexan empregados para acadar un medio rural multifuncional e sustentabel.

● A organización galega solicitou á Consellería de Medio Rural e aos grupos parlamentarios que se financien proxectos que axuden ao desenvolvemento dunha economia local e social no rural para facilitar a fixación de poboación.

A Organización Galega de Comunidades de Montes solicita que parte dos fondos europeos de reactivación económica se destinen a proxectos para acadar un medio rural multifuncional e sustentabel. A organización galega aporta sete propostas para o desenvolvemento no rural dunha economía local e social que facilite a fixación de poboación e a loita contra os incendios forestais.

 1. Dotar as mancomunidades e comunidades de montes de aserradeiros móviles: Esto suporia que as comunidades e mancomunidades poderian pór no mercado madeira semielaborada incrementando así o seu valor engadido. Istorepercutiría na mellora da calidade de vida da veciñanza comuneira e das populación que vivan na zona de influencia do monte.
 2. Dotar as mancomunidades e comunidades de montes de maquinaria e vehiculos para rematar o ciclo productivo de aproveitamentos non madeirabeis do monte (cogomelos, castaña, apicultura, gando, …): Esto facilitaria acadar un monte multifuncional e que se remataran na proximidade os ciclos productivos. Un desenvolvemento harmónico do rural conleva unha medida preventiva de loita contra os incendios forestais.
 3. Dotar as mancomunidades e comunidades de montes de vehiculos para a loita contra os lumes forestais: É ben certo que a prevención dos lumes forestais ten que ser en primeira acción, mais cando o lume prende no monte. Se a resposta dase desde a proximidade aumentará a eficacia na loita contra o lume.
 4. Dotar as comunidades de montes de material ofimatico e de oficina: No mundo tecnolóxico e telemático no que nos movemos estas ferramentas farian ás comunidades de montes mais eficaces nas xestión dos recursos é na realización das obrigas administrativas.
 5. Axudar ás comunidades de montes na construción de centros de interpetación da natureza e do patrimonio: Con estas edificacions non somentes estarase a defender a natureza e os bens patrimoniais, senón tamén axudando a sua divulgación. Un elemento mais no camiño de acadar un monte veciñal multifuncional e sustentabel.
 6. Axudar ás comunidades de montes e organizacións relacionadas co monte á elaboración de unidades didacticas sobre o monte veciñal e as comunidades veciñais: Aínda que a titularidade de máis dun cuarto do territorio galego pertence ás comunidades de Montes, isto non se trata non currículum escolar. As unidades didacticas cubririan en parte esta eiva.
 7. Dotar as mancomunidades de montes e as organizacións relacionadas co monte das infraestructuras necesarias para a creación de un economato comunitario: Partindo da base que a veciñanza comunitaria pode ser potencialmente cliente deste economato, estariase achegando aos mesmos todos productos agrogandeiros do medio rural. Os producto que puxera a venda este economato comunitario ,serian provintes das explotacions agrarias familiares e de produción natural ou ecolóxica.

Subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en  montes veciñais en man común

ORDE do 31 de decembro de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en  montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014 2020, e convócanse para o ano 2021 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).

DESCARGA DOCUMENTO COMPLETO

Liñas de subvencións:

 • Liña I: subvencións para o control selectivo de combustible
 • Liña II: subvencións para a construción de puntos de auga

Ámbito de aplicación e persoas beneficiarias

1. O disposto nesta orde será de aplicación aos montes veciñais en man común e ás Sofor da Comunidade Autónoma de Galicia, excepto aqueles montes veciñais en man común que estean consorciados coa Administración, salvo que solicitasen a rescisión ou transformación do devandito consorcio. No caso de montes veciñais en man común consorciados coa Xunta de Galicia poderá solicitarse subvención naquela superficie non consorciada.

2. Poderán ser beneficiarias destas subvencións as persoas titulares de montes veciñais en man común, as súas agrupacións e mancomunidades, e as Sofor, sempre que non incorran en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Serán elegibles as actuacións localizadas en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, fóra das parroquias densamente poboadas dos grandes concellos de Galicia, de acordo co establecido no apartado 8.1 do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

4. As actuacións localizaranse en zonas de alto ou medio risco de incendios, ou sexa, que poderá abarcar todo o territorio de Galicia, conforme ao disposto na Orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal.

5. No caso de agrupacións de montes veciñais en man común, deberán facerse constar os compromisos de execución asumidos por cada persoa membro da agrupación, así como a porcentaxe de subvención que percibirá cada unha delas, que terán igualmente a consideración de persoas beneficiarias.

Solicitan unha normativa para o uso social do monte veciñal

 • A ORGACCMM solicitou aos grupos parlamentares do parlamento galego que insten a Conselleria do medio rural a elaborar unha normativa para o uso social do monte veciñal para aquelas persoas que non ostenten a condición de veciñanza comuneira.

 • Para a Organización Galega de Montes Comunais os montes de propiedade veciñal deben ser espazos abertos  para que cumplan unha función social e medio ambiental que beneficie á sociedade no seu conxunto.

 • A ORGACCMM recalca a necesidade de contar con dita normativa de usos frear os atentados ecolóxicos conta o monte  e clarexar as responsabilidades civis e penais.

Solicitude cursada aos grupos parlamentares:

NORMATIVA PARA O USO SOCIAL DOS MONTES VECIÑAIS

Os titulares dos montes veciñais en mán común son os veciños e as veciñas comuneiros/as. A veciñanza comuneira defendemos que estas terras comunitarias deben ser espazos abertos para o disfrute da sociedade no seu conxunto.

 •  O disfrute de esta función social dos montes veciñais debe facerse contando coa autorización da correspondente comunidade de montes. Ademais, debense respectar os diversos recursos do monte, non realizar ningunha agresión de tipo medioambiental ou patrimonial, non deixar lixo e non prender lume. O uso social dos montes veciñais en mán común non poden derivar en responsabilidades civis e penais para as comunidades de  montes.
 • Os/as beneficiarios/as do uso social dos montes veciñais deben contar con un seguro de responsabilidade civil con cuantia suficente  para que poidan cubrir os percances que poidan derivarse do uso.  A Consellaria do Medio Rural debería de encargarse de expedir licenza para o uso dos montes comunais na que foraincluidor un seguro de responsabilidade civil .

NORMATIVA SEGUNDO OS USOS SOCIAIS DO MONTE VECIÑAL

 • Usos sociais tradicionais

Paseos, áreas de lecer, ruteiros de senderismo, festas populares, visitas ao patrimonio cultural, medioambiental ou patrimonial.

Estes usos non prantexan riscos, xa que realizanse normalmente a pé. Os/as usuarios/as que non son veciñanza comuneira deben  de solicitar a autorización da correspondente comunidades de montes  e realizar os desplazamentos polas pistas forestais e carreiros habilitados. No caso de grupos numerosos débese evitar andar en fila india, xa que faranse carreiros na pistas que aceleraran a súa erosión. Ademais é obrigado respectar os diversos usos do monte, non tirar lixo e non pender lume .

Se este uso social tradicional do monte veciñal realizase con animais domésticos estos non deben alterar o hábitat e molestar aos outros animais que cohabitan no monte.

Se o uso realizase en bicicleta, só se poderá circular polas pistas forestais habilitadas e con moito tento, xa que do contrario pode atropelar a outros usuarios e usuarias.

 • Novos usos sociais dos montes veciñais

Deportes de aventura, motocrós, montañismo, ciclismo de montaña, quads, escalada en rocha,…

Estes novos usos socias acarrean un deterioro do monte veciñal  e problemas de responsabilidade civil para as comunidades de montes propietarias.

Estos usos son moi agresivos medioambientalmente e producen un forte impacto erosivo no monte. Non se poden practicar sen o permiso explícito da correspondente comunidade de montes propietaria.

Son ademais uns usos cun alto risco de sufrir accidentes que poñen en perigo vida tanto dos que os práctican como do resto de usuarios/as. Por iso, deben obrigatoriamente contar con un seguro de responsabilidade civil que cubra as consecuencias dos posibeis accidentes e percances.

Para o so do monte deben de atender ás indicacións da comunidade de montes correspondente e da Consellaria do Medio Rural. Debendo circular a modo e só polas pistas habilitadas,  e respectar aos demais usuarios/s do monte veciñal .

Nos montes veciñais en mán común quedan terminantemente prohibidas as competicions desportivas de bicicletas, motos, quads ou coches. Somentes poderanse realizar naqueles montes veciñais que conten cun circuito expresamente diseñado para estas prácticas deportivas.