Rexeitamento ao anteproxecto de lei de promoción de beneficios sociais e económicos

A Organización Galega de Comunidades  de montes veciñais en man común (ORGACCMM) acaba de presentar unha achega ao anteproxecto de lei de promoción de beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilicen recursos naturais de Galiza. Nesta achega solicita o rexeitamento do anteproxecto e a devolución do mesmo a C onsellaría correspondente.

As argumentacións para tal rexeitamento son:

1)- Entende que os proxectos a instalar no rural galego van eliminar os servizos ecosistémicos que prestan estes territorios, ao servizo de toda a sociedade. E no canto de priorizar estes servizos ecosistémicos, prioriza o proxecto a instalar e sabedor que eliminará servizos, prantexa compensacións non definidas nin concretas.

2)— Despreza a existencia  das traídas de augas veciñais, que e o xeito tradicional de prover de este servizo as populación do medio rural  e que ademais son garantía de unha auga de calidade e respectuosa co medio ambiente. E mesmamente, no caso  das renovacións da concesións, priman os intereses dos proxectos a instalar por riba non só das traídas de augas veciñais ,senón tamén dos acuíferos para uso domestico e agrogandeiro.

3)- A Consellaría do Medio Rural vai participar en sociedades mercantís privadas  para acadar os obxetivos  marcados por este anteproxecto de lei. Vaise a convertir no avalista para a entrada da explotación capitalista nun territorio galego onde predomina a explotación agraria familiar  e o aproveitamento comunitario a través das comunidades de montes.

4)- Prantexa que as comunidades de montes poidan formar parte dunhas entidades mercantís chamadas sociedades participadas, a sabendas que a día de hoxe, dado o carácter xermánico dos montes veciñais, esta participación e imposibel. Este anteproxecto de lei  é adiantar o intento da Consellería do Medio Rural de convertir os montes veciñais en titularidades totalmente privadas eliminando o seu carácter xermánico e dotando de personalidade xurídica as comunidades de montes para que poidan entrar o capital nestas figuras de xestión comunitaria.

5)- Crea unha nova tipoloxía de lume: o lume de incidencia singular. Cando un lume e así declarado, a comunidade de montes que padeceu o lume perde toda a capacidade de decidir como por en valor o seu monte veciñal e mesmo a de opìnar como debería ser esta posta en valor. Xa que logo, este anteproxecto de lei o que realmente fai e expropiarlle a xestión á veciñanza comuneira, daqueles montes veciñais que tiveran a desgracia de padecer un lume e que esta seña cualificado como de incidencia singular.

6)- Se ben o anteproxecto desta lei fai unha aposta polo desenvolvemento da enerxías renovabeis, non contempla que as comunidades de montes veciñais poidan actuar como comunidades enerxéticas locais para o desenvolvemento das enerxías renovabeis. Deste xeito estase impedindo que o desenvolvemento das enerxías renovabeis  favoreza ás poblacións .

7)- Na captura do C02, que levan adiante as masas arbores,somentes contempla a comercialización para que as empresas que contaminen poidan seguir contaminando. Debería contemplar tamén que a Administración Pública Galega levase adiante un estudo para cuantificar o valor de esta captura do CO2. E unha vez feita esta cuantificación, buscar formulas compensatorio de retorno os titulares dos montes e a poboación do medio rural.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *