ACHEGAS AO ANTEPROXECTO DE LEI DE PROMOCIÓN DOS BENEFICIOS SOCIAIS E ECONÓMICOS DOS PROXECTOS QUE UTILIZAN RECURSOS NATURAIS DE GALICIA

ACHEGAS AO ANTEPROXECTO DE LEI DE PROMOCIÓN DOS
BENEFICIOS SOCIAIS E ECONÓMICOS DOS PROXECTOS QUE UTILIZAN
RECURSOS NATURAIS DE GALICIA 

UNICA:

Retirada de este anteproxecto de lei e devolución a concellería
correspondente en base as seguintes.

ARGUMENTACIONS:

1)-O artigo 11 de este anteproxecto fala dos efectos sobre os servizos
ecosistémicos. É decir, recoñece que as instalacións industriais a situar no
territorio van ter efectos negativos sobre os servizos ecosistémicos que prestan territorio. E xa que logo, dándolle prioridade absoluta aos proxectos
industriais, prantexa certas compensacións polos efectos negativos sobre os
servizos ecosistémicos.

Entendese por servizos ecosistémicos os que presta un ecosistema á
sociedade e que melloran a saúde, a economía e a calidade de vida das
persoas. Son servizos que actúan en beneficio de toda a sociedade. Parecería
lóxico que na cuestión dos servizos ecosistémicos o que deberían facer as
distintas consellerías competentes na materia seria cuantificar o valor
económico que prestan á sociedade os servizos ecosistémicos que se xeran
nos territorios. E con estes datos compensar aos titulares de esas terras que
xeran estes servizos ecosistémicos para beneficio da sociedade no seu
conxunto.

2)-No capitulo I do Titulo Segundo, este anteproxecto de lei fala de a
participación en sociedades que teñan obxetivos compatibeis cos previstos
nesta lei. Así, prantexase a participación da Xunta de Galicia en sociedades
mercantís privadas. A Xunta de Galicia vaise converter no avalista da entrada
da explotación capitalista nun territorio no que predomina a explotación familiar agraria e a posta en valor dos recursos de xeito comunitario a traveso das comunidades de montes veciñais en man común. Deste xeito ,a destrución
dos servizos ecosistémicos será un feito. Este anteproxecto de lei di que as comunidades de montes poidan formar parte das chamadas sociedades participadas, se ben tapan as comunidades de montes co eufemismo “comunidades locais”. No rural galego estas comunidades locais teñen nome :son as comunidades de montes .

A dia de hoxe, dado o carácter xermánico dos montes veciñais, as
comunidades de montes non teñen personalidade xurídica polo que lnon
poderían formar parte das chamadas sociedades participadas, a non ser que
os redactores/as deste anteproxecto xa teñan información fehacente que a
modificación da lei de montes veciñais que pretende a Consellería do Medio
Rural : Eliminar o carácter xermánico dos montes veciñais en man común e
dotar as comunidades de montes de personalidade xurídica para convertilas
en meras sociedades mercantís.

Polo tanto, este anteproxecto de lei avala a eliminación dos montes
veciñais en man común como titularidades de carácter xermánico para
convertilas en titularidades privadas. Este anteproxecto de lei debería deixar
claro que as comunidades de montes non poderían participar nas sociedades
participadas.

3)-No artigo 46- O fondo de recuperación do territorio afectado por incendios
forestais de singular incidencia crease unha novo tipo do incendios, ”os
incendios de singular incidencia” . En base a este novo tipo de lumes, crease un fondo para a recuperación das terras queimadas, permitindo a entrada de
aportacións do sector privado. É decir, que permite a entrada de capital nunhas terras que están xestionadas democraticamente pola veciñanza comuneira.

Nos incendios que a Consellería defina como de singular incidencia  as
accións de recuperación a levar adiante serán de exclusiva competencia da
Consellería do Medio Rural, Osexa, usúrpalle directamente as comunidades de
montes a xestión dos seus montes veciñais. Máis, non somentes usurparlle a xestión dos montes veciñais a veciñanza comuneira, Mesmo impídelle que esta manifesten a súa opinión en como restaurar as súas terras queimadas.

No artigo 49 de este anteproxecto de leicrease a chamada comisión de seguimento do fondo de recuperación do territorio afectado por un incendio forestal de incidencia singular .Esta comisión está conformada pola Consellería do Medio Rura , polo sector privado que fixera achegas económicas a este fondo e asociacións forestais . As comunidades de montes ,titulares das terras, que lamentabelmente padeceron un lume, non están representadas nesta comisión. Non semella moi democrático.

4)-No artigo 54 refirese a xestión das enerxías renovabeis destinadas ao
autoconsumo nas areas empresariais. Se os redactores/as deste
anteproxecto créeran de verdade  que o desenvolvemento das enerxías
renovabeis favorecería a loita contra o cambio climático e abarataría os custes
enerxéticos para as poboacións non o centraría somentes como un negocio
empresarial, senón que tamén prantexaría que as comunidades de montes
poidesen actuar como comunidades enerxéticas locais para o desenvolvemento das enerxías renovabeis.

Imaxinemos que somentes un 10% das comunidades de montes que
existen en Galicia acordasen actuar como comunidades enerxéticas
locais. Pois siñificaría que, nun curto período de tempo ,constituirianse en
Galicia 300 comunidades enerxéticas locais. O desenvolvemento das enerxías
renovabeis en Galicia, sería considerabel .

5)-No artigo 57 este anteproxecto prantexa a creación de un sistema voluntario de créditos de carbono da Xunta de Galicia .Mais faino seguindo
mimeticamente o xa existente no Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico do goberno central. E xa que logo, mantendo criterios errados
para o territorio galego como son : que so capturan CO2 as masas plantadas
logo de un lume ou nun cambio de uso da terra e que o calculo de esta captura
so está baseado no medre da madeira.

Este anteproxecto debería contemplar que todas as masas boscosas
capturan C02 de calqueira forma que sexan plantadas .Que tamén capturan
C02 a vexetación do chán .Ao mesmo tempo ,tamén debería contemplar que o
calculo da captura do C02 non pode basearse somentes no medre da madeira
senón que tamén contemplar cuestións medioambientais e socias ..Así como
ter en conta o destino final da madeira ,xa que non pode ser o mesmo que esta
teña como destino a queima como que teña como destino a transformación enmobles, na que sigue capturando C02.

Mesmo admitindo que unha parte da captura do CO2 que levan adiante as
masas boscosas se “negocie” mediante a comercialización ,este anteproxecto debería contemplar a obriga da administración galega de cuantificar
economicamente a captura do C02 que levan adiante as masas boscosas do
territorio galego. E unha vez feita esta cuantificación, buscar formas
compensatorias de retorno os titulares dos montes e a poboación do medio
rural  Sería,  ademais de feito de xustiza, unha forma de fixar populación no
medio rural.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *